Anh là ngừoi nước nào?

Anh là ngừoi nước nào?
어느 나라 사람입니까?
Tôi là ngừoi Hàn Quốc.
나는 한국 사람입니다.5분 36초부터
[단어]
ngừoi 사람
nước 나라
nào 어떤 = gì
Hàn Quốc 한국
Việt Nam 베트남

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음