Rất vui được gặp cô!

Rất vui được gặp cô!
만나게 되어서 매우 기쁩니다.
Tôi cũng rất vui được gặp anh!
저 역시 만나게 되어서 매우 기쁩니다.

[단어]
rất (부사) 아주, 매우
vui 즐겁다, 기쁘다
được ~하게 되다. (주로 동사가 뒤에 온다)
gặp 만나다
cũng (부사) 또한, 역시 

이 블로그의 인기 게시물

Mọi người thích mua áo sơ mi trắng.

Anh tìm cái gì?

Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ?