Xin chào cô!

Xin chào cô!
(여성에게) 안녕하세요!
Xin chào anh!
(남성에게) 안녕하세요!

좀 친해졌다 싶으면 xin을 생략해도 된다.
Chào cô!
Chào anh!
Chào bạn!


[단어]
xin 높임말
chào 안녕, 인사하다
cô 아가씨
anh 손윗남성, 형, 오빠
bạn 친구, 너

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음