Cô tên là gì?

Cô tên là gì?
(여성에게) 이름이 뭐예요?
Anh tên là gì?
(남성에게) 이름이 뭐예요?

Tôi tên là ***.
내 이름은 ***입니다.


[단어]
cô 아가씨
anh 손윗남성, 형, 오빠
tên 이름
là ~이다
gì 무엇, 어떤 = what
tôi 나

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음