Anh làm nghề gi?

Anh làm nghề gi?
직업은 무엇입니까?
Tôi là bác sĩ.
나는 의사입니다.

※ là 뒤에는 항상 명사가 온다.[단어]
làm ~하다, 일하다
nghề 직업
bác sĩ 의사

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음