Năm nay vợ anh bao nhiêu tuổi?

Năm nay vợ anh bao nhiêu tuổi?
올해 당신의 아내는 몇살 입니까?

※ vợ anh = vợ của anh

Năm nay vợ tôi hai mươi lăm tuổi.
내 아내는 올해 25살 입니다.
[단어]
năm nay 올해 (năm = 年, nay = này)
bao nhiêu [10이상의 숫자에 대해 물을 때] 얼마나 많이
tuổi 나이
※ 숫자 + tuổi => 몇 살

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음