Anh đã có con chưa?

Anh đã có con chưa?
당신은 자녀가 있나요 ?

※ 주어 + đã + 동사 + 목적어 + chưa? : ~했습니까?, ~했나요?
과거나 완료의 일을 묻는, 그 행위가 일어났는지 아닌지의 여부를 묻는 의문문
  • Anh đã ăn cơm chưa?
    당신은 밥을 먹었나요?

Rồi. Tôi có một con gái rồi.
나는 딸 한명이 있어요.

※ Rồi, tôi đã ăn cơm rồi.
Rồi = ~했다
đã (서술어 앞에서 과거형을 만듦)
※ Chưa, tôi chưa ăn cơm.
chưa = 아직 ~ 안했다
[단어]
có 있다, 가지고 있다
trai 남자
gái 여자
con 자식, 자녀
  • con trai 아들
  • con gái 딸
bạn 친구
  • bạn trai 남자친구
  • bạn gái 여자친구
em (손 아랫 사람) 동생
  • em trai 남동생
  • em gái 여동생

댓글

이 블로그의 인기 게시물

베트남어 발음

Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ?