Mọi người thích mua áo sơ mi trắng.

Mọi người thích mua áo sơ mi trắng.
모든 사람들은 흰와이셔츠를 사는 것을 좋아합니다.

Mỗi tháng tôi mua một chiếc áo sơ mi trắng.
저는 매달 흰색와이셔츠 하나를 사는 것을 좋아합니다. 


Bao nhiêu tiền?
얼마 입니까?

Năm mươi nghìn đồng.
50,000동 입니다.숫자
một trăm 100
một nghìn / một ngàn 1,000
mười nghìn / mười ngàn 10,000
một trăm nghìn 100,000
một triệu 1,000,000


[단어]
mọi + 명사 : 모든
áo sơ mi trắng = áo sơ mi màu trắng
mỗi 각, 매
  • mỗi tháng 매달
  • mỗi ngày 매일

tiền 돈
đồng 동(화폐 단위)

댓글

이 블로그의 인기 게시물

베트남어 발음

Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ?

Anh đã có con chưa?