Số điện thoại di động của thầy Thu là số mấy?

Số điện thoại di động của thầy Thu là số mấy?
투선생님의 핸드폰 번호가 몇 번인가요? 

※ số điện thoại = số phone
※ điện thoại di động = ĐTDĐ 이동전화

Số điện thoại của thầy Thu là số 090-1234-567.
투선생님의 전화 번호는 090-1234-567입니다.
[단어]
số 번호, 숫자
điện thoại 전화(電話)
di động 이동(移動)
số mấy = số bao nhiêu 몇 번댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음