Sở thích của anh là gì?

Sở thích của anh là ?
당신의 취미는 무엇입니까?

Sở thích của tôi là nghe nhạc.
나의 취미는 음악을 듣는것 입니다.

  • Sở thích của tôi là xem phim.
[단어]
sở thích 취미
thích 좋아하다
của = of
nghe 듣다
nhạc 음악(樂)
phim 영화

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음