Khách sạn Hà Nội lớn hay nhỏ?

Khách sạn Hà Nội lớn hay nhỏ?
하노이 호텔은 큰가요? 또는 작은가요?

Khách sạn Hà Nội lớn.
하노이 호텔은 커요 .
[단어]
khách sạn 호텔
lớn (형용사) 크다
hay (접속사) 또는, or / (형용사) 재미있는
nhỏ (형용사) 작다

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음