Anh tìm cái gì?

Anh tìm cái gì?
당신은 무엇을 찾습니까?

Tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi.
나는 와이셔츠 하나를 사기를 원해요.


Anh thích màu gì?
당신은 무슨 색깔을 좋아합니까?

Tôi thích màu trắng.
나는 흰색깔을 좋아합니다.종별사 : 명사 앞에 쓰여서 명사의 종류를 나타냄
cái 
① [명사] 것, 물건
cái này 이 것 / cái kia 저 것 / cái gì 그 것
② [종별사(무생물)] + 명사 : 
cái bàn (무생물인) 책상 / cái ghế (무생물인) 의자
③ 숫자 + [양사] + 명사
một cái bàn 책상 하나
chiếc 
 [종별사(개별적인 단일 사물)]색깔
màu trắng 흰색
màu đỏ 빨강
màu đen 검정
màu vàng 노랑(금색)
màu gà con 노랑(병아리 색)
màu hồng 핑크, 분홍
màu xanh 푸른색
màu xanh nước biển 파란색(바닷물 빛 푸른 색)
màu xanh lá cây 초록색(나뭇 잎 푸른 색)


[단어]
tìm 찾다
mua 사다, 구매하다
áo sơ mi 와이셔츠
cái 것, 물건
chiếc 세트 중 개별적인 단일 사물
bàn 책상
ghế 의자

thích 좋아하다
màu 색깔
màu trắng 흰색

댓글

이 블로그의 인기 게시물

베트남어 발음

Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ?

Anh đã có con chưa?