Cuối tuần cô sẽ làm gì?

Cuối tuần cô sẽ làm gì?
주말에 당신은 무엇을 할 예정인가요?

Cuối tuần tôi sẽ ở nhà.
주말에 나는 집에 있을 것이예요.

시제
đã + 동사 => 과거
đang + 동사 => 현재 진행
sẽ + 동사 => 미래[단어]
cuối 말(末), 마지막
tuần 주 = week
cuối tuần 주말
ở (동사) ~에 있다, (전치사) ~에서
nhà 집
sẽ 
※ sẽ + 동사 : ~할 것이다

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음