Anh thích ViệtNam chứ?

Anh thích ViệtNam chứ?
오빠는 베트남을 좋아하죠?

Vâng, tôi yêu ViệtNam lắm.
네 , 저는 베트남을 너무 사랑해요.[단어]
thích 좋아하다
chứ (문장 끝에 놓임 / 그럴 것이라고 확신하고 물어볼 때) ~하지?
  • Anh là ngừoi Hàn chứ?
    당신은 한국사람이죠?
vâng (대답) 네, yes
yêu 사랑하다
lắm [형용사/동사 뒤에 놓임] 매우, 아주
※ rất : 형용사 / 동사 앞에 놓임
  • rất khó = khó lắm
  • rất đẹp = đẹp lắm

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음