Mặc dù không thích nhạc cổ điển nhưng tôi muốn nghe cùng cô.

Mặc dù không thích nhạc cổ điển nhưng tôi muốn nghe cùng cô.
나는 비록 고전음악을 좋아하지 않지만, 당신과 함께 듣고 싶어요.

※ mặc dù A nhưng B
비록 A 하지만 B 하다


Chúng ta đi nghe nhạc cổ điển nhé.
우리 고전음악 들으러 가요.

[단어]
nhưng 그러나
muốn 원하다
cùng ~와 함께
chúng ta 우리
đi 가다
nhé [가벼운 청유형, 문장 끝에 놓임] ~해요, ~하자


댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음