Người đẹp này là ai?

Người đẹp này là ai?
이 예쁜 사람은 누구 입니까 ?

Người đẹp này là vợ của tôi.
이 예쁜 사람은 나의 아내입니다.

[단어]
ngừoi 사람
đẹp (형용사) 예쁜
này (지시사) [지시사는 형용사 뒤에] 이 = this
ai (의문사) 누구 = who
vợ 아내
chồng 남편
vợ chồng 부부

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음