Đến viện bảo tàng lịch sử phải đi đường nào?

Đến viện bảo tàng lịch sử phải đi đường nào?
역사 박물관에 오려면 어느길을 가야 하나요? 

Đi thẳng đường này sau đó rẽ phải.
이 길로 곧장가서 오른쪽으로 도세요.
[단어]
đến 도착하다, 오다, 이르다
viện bảo tàng 박물관
lịch sử 역사
phải + 동사 : ~해야만 한다
phải 오른
đường 길
  • đường này 이 길
  • đường kia 저 길
thẳng 곧바로, 똑바로
sau đó (접속사) 그 후에
rẽ 돌다 = turn
  • rẽ phải 우회전 하다
  • rẽ trái 좌회전 하다

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

Tôi sống ở thành phố Hồ Chi Minh.