Có còn khách sạn nào tuyển nhân viên không?

còn khách sạn nào tuyển nhân viên không?
여전히 직원을 채용하는 호텔이 있습니까? 

※ nào 의문 형용사

Các khách sạn đã tuyển xong nhân viên rồi.
각 호텔들은 직원 채용이 끝났어요.

※ đã + 동사 = 과거
※ rồi = 완료

[단어]
còn (부사) 여전히
nào = gì 어떤 
tuyển 선발하다, 채용하다
nhân viên 직원
các 각(사람명사 앞에서 복수형을 만든다)
xong ~하기를 끝마치다

※ 동사 + xong 
  • học xong 공부하기를 끝마치다댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

Tôi sống ở thành phố Hồ Chi Minh.