Tôi cần phải gặp thầy Thu.

Tôi cần phải gặp thầy Thu.
나는 투 선생님을 만나야만 할 필요가 있어요.

Có lẽ thầy Thu đang ở một mình.
아마도 투 선생님은 혼자 있을 것 이예요.

※ 시제
đã + 동사 => 과거
đang + 동사 => 현재 진행
sẽ + 동사 => 미래
[단어]
cần (조동사) ~할 필요가 있다, (동사) 필요하다
cần phải (조동사) ~해야 할 필요가 있다
có lẽ [문장 맨 앞에 놓임] 아마도 ~일 것이다
ở một mình 혼자있다


댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

Tôi sống ở thành phố Hồ Chi Minh.