Một nửa nhân viên là phụ nữ.

Một nửa nhân viên là phụ nữ.
직원의 절반은 여성입니다.

Năm mươi phần trăm là đàn ông.
50%는 남성입니다.

[단어]
một nửa 절반, 1/2
phụ nữ 여성(婦女)
phần trăm 백분율(%)
  • phần 분(分)
  • trăm 100
đàn ông 남성
댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음