Món ăn ViệtNam thế nào?

Món ăn ViệtNam thế nào?
베트남 음식은 어때요?

Món ăn ViệtNam ngon.
베트남 음식은 맛있어요.
의문사
nào 
đâu 
thế nào


[단어]
món ăn 음식
※ ăn (동사) 먹다
món + 동사 => 명사형
thế nào (의문사) 어때요?
※ 주어 + thế nào?
ngon (형용사) 맛있다

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음