Cô thích nhạc loại nào?

Cô thích nhạc loại nào?
당신은 어떤 종류의 음악을 좋아하나요?

Tôi thích nhạc cổ điển.
나는 고전 음악을 좋아합니다.

  • nhạc rock 락음악
  • nhạc trữ tình 서정곡, 발라드[단어]
loại 종류(類), 장르
nào 어떤 = gì
thích 좋아하다
cổ điển 고전(古典)

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음