Cô có thời gian không?

thời gian không?
당신은 시간이 있습니까? 

Tôi chỉ có thời gian buổi tối thôi.
저는 단지 저녁에만 시간이 있습니다.có + 명사 + không  => ~가 있습니까?
   có + 형용사/동사 + không  => ~합니까?
  • có tiền không? 돈이 있습니까?


[단어]
thời gian 시간
  • có thời gian. 시간이 있다
  • không có thời gian. 시간이 없다
chỉ ... thôi ...할 뿐이다, 단지 ...일 뿐이다
buổi tối 저녁

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음