Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Hôm nay là ngày bao nhiêu?
오늘은 몇일 이예요?

  • Hôm nay là ngày mấy?

Hôm nay là ngày hai mươi bốn.
오늘은 24일 이예요.

  • Hôm nay là ngày (mồng) 3.
[단어]
hôm nay 오늘 (nay = this)
ngày 일(日)
bao nhiêu 얼마나(10이상)
mấy 얼마나(10이하)


댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음