Ngày mai là thứ mấy?

Ngày mai là thứ mấy?
내일은 무슨 요일 입니까?

Ngày mai là thứ bảy.
내일은 토요일 입니다.


서수
thứ +기수 = 서수
  • thứ nhất 
  • thứ hai 
  • thứ ba 
  • thứ  
  • thứ năm 
  • thứ sáu 
  • thứ bảy 
  • thứ tám 
  • thứ chín 
  • thứ mười 


요일
chủ nhật 일요일(主日)
thứ hai 월요일
thứ ba 화요일
thứ tư 수요일
thứ năm 목요일
thứ sáu 금요일
thứ bảy 토요일


[단어]
ngày mai 내일
mấy 얼마나(10이하)

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음