Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ?

Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ?
실례지만 지금 몇시 입니까?

Bây giờ là bốn giờ hai mươi phút.
지금 4시 20분 입니다.시간
  • ba giờ năm phút 3시 5분
  • bốn giờ ba mươi phút 4시 30분
  • bốn giờ rưỡi 4시 반
  • bốn giờ kém năm (phút) 4시 5분전
[단어]
xin lỗi 미안합니다, 실례합니다
bây giờ 지금
giờ 시
phút 분
giây 초

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음