Tiếng Việt có khó không?

Tiếng Việt khó không?
베트남어는 어렵습니까?

※ có + 형용사/동사 + không  => ~합니까?
  • có đẹp không  

Không khó. Tiếng Việt rất hay.
어렵지 않아요. 베트남어는 매우 재미 있어요.

※ không + (동사/형용사) => 부정문
  • không đẹp 
형용사 문장

주어 + 형용사
형용사 문장에는 영어의 be동사에 해당하는 là가 필요없다.

Cô ấy đẹp.
그 여자는 예쁘다.


[단어]
khó (형용사) 어렵다
có + 형용사 + không [의문문을 만드는 구성요소] ~합니까?
đẹp 예쁘다, 아름답다
không (부정) ~ 아니다
rất (부사) [형용사 앞에 놓인다] 매우, 아주
hay 재미있는

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

Tôi sống ở thành phố Hồ Chi Minh.