Chị có làm việc ở khách sạn không?

Chị làm việc ở khách sạn không?
당신은 호텔에서 일 합니까? 

Tôi làm việc ở khách sạn đâu!
저는 절대로 호텔에서 일하지 않습니다.

※ có ~ đâu
강한 부정. 절대 ~ 아니다.
[단어]
làm việc 일하다
khách sạn 호텔
có ~ không 합니까?


댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음