Chị có muốn xem ảnh gia đình của tôi không?

Chị có muốn xem ảnh gia đình của tôi không?
당신은 나의 가족 사진을 보기를 원합니까 ?

※ có + 형용사/동사 + không  => ~합니까?
  • Ahn  muốn học tiếng Việt không?

Có! Tôi rất muốn xem ảnh gia đình của anh.
네 ! 저는 당신의 가족사진을 매우 보고싶어요.
[단어]
chị (연상의) 여자, 누나, 언니
muốn 원하다
  • Tôi muốn học tiếng Việt.
xem 보다
ảnh (명사) 사진
gia đình (家庭) 가족, 가정
của (소유격) ~의 = of
  • tên của tôi
    나의 이름
có = vâng 

댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음