Viện bảo tàng lịch sử cách đây bao xa?

Viện bảo tàng lịch sử cách đây bao xa?
역사 박물관은 여기에서 얼마나 멉니까? 

A cách B ~ bao xa?
A는 B에서 얼마나 멀리 떨어졌나?
  • nhà anh cách bệnh viện bao xa?

Viện bảo tàng lịch sử cách đây 5 km.
역사 박물관은 여기서 5km만큼 떨어져 있습니다.
[단어]
cách 떨어진(거리)
bao xa 얼마나 멉니까?
km = kilô mét
댓글

이 블로그의 인기 게시물

Anh tìm cái gì?

베트남어 개론

베트남어 발음